Blog List

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа, објављеног дана 28.12.2022. године, за пријем у радни однос на одређено време  због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца, за радна места 3 (три)

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у

Contact us for more information or book an appointment