Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Управа

проф. др Александар Ђукић

Руководилац

вмс Весна Николић

Одговорни техничар

Организационе јединице

Одељење за ендокринологију

Начелник: доц. др Виолета Младеновић, ендокринолог

Одговорна сестра: Катарина Гајић, ВМС

  • Одсек за функционалну дијагностику и дневна болница

Одговорна сестра: Данијела Јовановић, ВМС

Одељење за дијабетес и болести метаболизма

Начелник: др Јелена Петровић, ендокринолог

  • Одсек интезивне неге – метаболичка јединица
  • Кабинет за гојазност и липиде
  • Кабинет за ендокрине поремећаје у трудноћи

Колектив лекара

др Драгана Бубања

ендокринолог

др Ивана Ђокић

ендокринолог

др Катарина Ашанин

спец. интерне медицине

асс. др Јелена Нешић

спец. интерне медицине

др Иван Радојковић

спец. интерне медицине

др Александра Јестровић

спец. интерне медицине

др Марија Радојевић

клинички лекар

О клиници

Унутрашње одељење Опште болнице у Крагујевцу основао је 1909. године др Димитрије Антић. У осмој деценији прошлог века уводи се oдређивање хормона. Оснивањем Медицинског факултета у Крагујевцу 1977. године, Интерно одељење постаје наставна база. Интерна клиника формирана је 1987. године као прва клиника новог Клиничко болничког центра Крагујевац, чији је први управник проф. др Мирољуб Јовановић, ендокринолог.
Претходни руководиоци Центра за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клиничког центра Клиничког:
  • проф. др Љиљана Бајовић
  • проф. др Слободанка Метиљевић
  • доц. др Виолета Младеновић

Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клинике за интерну медицину је високо стручна, научна организациона јединица Клиничког центра Крагујевац, у којој се обавља здравствена, научна и образовна делатност, спроводе се нaциoнaлни и интeрнaциoнaлни здрaвствeни прojeкти, истраживачки пројекти, испитивање нових лекова, и примeњуjу се нajнoвиje мeдицинскe тeхнoлoгиje.

Центар функционише у две основне јединице и то у: хоспиталном делу и поликлиничко – специјалистичкој служби. У саставу Центра постоје два одељења (одељење ендокринологије и одељење за дијабетес и болести метаболизма), затим дневна болница, функционална дијагностика, кабинет за гојазност и липиде и кабинет за ендокрине поремећаје у трудноћи, као и поликлиничко – специјалистичка служба.

Стационарни део – Хоспитални део Центра има 30 болесничких постеља, од којих су две у јединици за интензивну негу и четири постеље у полуинтензивној нези.

Одељење за ендокринологију има 16 болесничких постеља у оквиру којих се спроводи дијагностика, лечење, функционална дијагностика свих жлезда са ендокриним лучењем (хипофиза, штитаста и параштитасте жлезде, надбубрежне жлезде, тестиси и јајници), испитивање неуроендокриних тумора, преоперативна припрема болесника који имају туморе ендокриних жлезда као и постоперативно праћење, функционално тестирање, лечење болесника којима су урађене операције ендокриних жлезда, као и диjaгнoстикa и лeчeњe мeтaбoличких бoлeсти кoстију. Примењује се савремена фармакотерапија поремећаја ендокриних жлезда.

У оквиру Одељења за ендокринологију функционише и одсек за функционалну дијагностику у којем се спроводе функцијски тестови специфични за област ендокринологије: дијагностика и терапија свих ендокриних болести, преоперативна припрема штитасте и надбубрежне жлезде, ултразвучна дијагностика штитасте и параштитасте жлезде са аспирационом пункцијом, и дијагностика и лечење метаболичких болести костију.

Најчешће рађени функционални дијагностички тестови у Центру за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма су: OGTT – орални глукоза толеранс тест, Глукагонски тест, ITT тест – инсулин толеранс тест, IVGTT – интравенски тест оптерећења глукозом, Тест гладовања, Тест жеђања, TRH тест, LHRH тест, ACTH тест, Тест супресије dexamethаsonom (screening, DEX I и DEX II), Калцијумски стимулациони тест.

Савремена евалуација коштаног система реализује се апаратом за дензитометрију костију, којим се, уз примену посебног софтвера може анализирати ефекат терапије у вишегодишњем периоду.

Одељење за дијабетес и болести метаболизма има 14 болесничких постеља и функционише у оквиру једног одсека и два кабинета. Реч је о Одсеку интензивне неге, Метаболичкој јединици, Кабинету за гојазност и липиде, и Кабинету за ендокрине поремећаје у трудноћи, у оквиру којих се спроводи лечење шећерне болести, дијагностика и лечење хроничних компликација шећерне болести, лечење дијабетесног стопала, постављање инсулинске пумпе и апрата за континуирани глукозни мониторинг, метаболичких болести и поремећаја, дијагностика степена и типа гојазности, антропометријска мерења, те лечење режимом нискокалоричне исхране, лечење гојазности, преоперативна припрема гојазних болесника, припрема болесника за баријатријску хирургију, дијагностика и лечење поремећаја липида у крви, као и континуирана едукација на свим нивоима здравствене заштите.

Пoликлиничкo – спeциjaлистичкa службa Центра за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма функционише преко Ендокринолошке амбуланте у којој се обавља дијагностика и амбулантно праћење свих ендокриних обољења.

Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма je нaстaвнa бaзa Факултета мeдицинских наука Унивeрзитeтa у Крагујевцу, нa кojoj сe oдвиja тeoриjскa и прaктичнa нaстaвa нa српскoм jeзику. Троје лекара учествује и у образовној делатности, један у звању редовног професора на предмету Патолошка физиологија, једна у звању доцента на предмету Интерна медицина, и једна у звању асистента на предмету Интерна медицина.

У Центру је запослено девет лекара: четири субспецијалисти ендокринологије, четири су специјалисти интерне медицине, од којих су три на ужој специјализацији из ендокринологије. Један лекар је на специјализацији интерне медицине. Академско звање доктора медицинских наука има двоје лекара.

У тиму здравствених радника Центра је 21 медицинска сестра/ техничар, од којих је двоје са вишом стручном спремом и троје са високом стручном спремом (струковне студије).

У Центру за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма се од 2005. године изводе и бројне клиничке студије (испитивање савремених лекова за дијабетес), и на тај начин уводе најсавременији терапијски модалитети у лечењу дијабетеса.

Контакт за заказивање прегледа

Служба заказивања прегледа је у складу са најновијим прописима Министарства здравља Републике Србије, путем ИЗИС-а, спона између лекара из примарне здравствене заштите који пацијенте упућују у Поликлинику и лекара специјалиста који у поликлиници раде. Пацијенти на прегледе долазе у терминима унапред заказаним путем ИЗИС-а.

Први прегледи код субспецијалиста и специјалиста у Центру за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма заказују се у временском периоду од месец дана.

Телефон:

034 50 50 36