Служба за правне и економско финансијске послове

Управа

Организационе јединице

Одељење за правне послове

 • Одсек за правне и кадровске послове
 • Одсек за безбедност и здравље на раду
 • Одсек општих послова са писарницом

Одељење за економско финансијске послове

 • Одсек финансијског књиговодства
 • Одсек материјалног књиговодства
 • Одсек ликвидатуре са обрачуном зарада
 • Одсек фактурисања са уписом болесника
 • Одсек плана, анализе и цена
 • Одсек интерне контроле
 • Одсек информатике
 • Одсек набавке

Одељење општих послова

 • Одсек телефонске централе
 • Одсек обезбеђења
 • Одсек возног парка
 • Одсек исхране болесника
 • Одсек за прање рубља
 • Одсек за одржавање хигијене
 • Музеј здравствене културе

О служби

Правни послови, као и економско финансијски послови су непосредни пратилац и неодвојиви садржај сваке здравствене установе. Временом су се правни послови и економско финансијски послови издвојили и уобличили у две посебне организационе јединице прво ООУР‐а „Болница“ у оквиру Медицинског центра „др Михаило Илић“, а затим и КБЦ Крагујевац. У периоду од осамдесетих година двадесетог века до 2006. године постојале су одвојено Служба за правне и опште послове и Служба за економско финансијске послове као самосталне службе КБЦ Крагујевац, да би трансформацијом КБЦ‐а у Клинички центар Крагујевац ове две службе биле обједињене, а све у циљу рационалнијег и ефикаснијег рада.

Служба за правне и економско финансијске послове основана је у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Клиничког центра Крагујевац од 01. јуна 2007. године, а у складу са Статутом Клиничког центра Крагујевац из 2006. године. Служба у свом раду настоји да примењује савремена информатичка знања и технике, а све у циљу ефикасније рада и правовременог пружања информација другим организационим јединицама и референтним установама.

Одељење за правне послове има за циљ да Клиничком центру Крагујевац приликом обављања здравствене делатности обезбеди законитост у раду, ефикасно решавање о правима, обавезама и одговорности запослених и заштиту права и правних интереса Клиничког центра Крагујевац у односу са другим органима, организацијама, установама и привредним друштвима, а посебно да корисницима услуга Клиничког центра Крагујевац обезбеди пуно остваривање права на здравствену заштиту у складу са важећим позитивним прописима. Стога се у оквиру Одељења посебна пажња посвећује остваривању права пацијената на здравствену заштиту путем Заштитника пацијентових права.

Будући да Одељење за правне послове располаже подацима о запосленима и пацијентима посебна пажња при прикупљању, обради и коришћењу података се посвећује заштити података у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ број 97/2008).

У Одељењу за економско финансијске послове обављају се послови везани за: финансијско и материјално књиговодство, ликвидатуру и обрачун зарада, фактурисање и упис болесника, план и анализу, интерну контролу, информатику, набавке и друге послове везане за економију и финансије Клиничког центра Крагујевац.  У раду овог одељења примењују се законски и подзаконски прописи за наведене послове.

Даљи планови Службе великим делом зависе од развоја мреже и информационог система у оквиру Клиничког центра Крагујевац.

Служба за правне и економско финансијске послове ће у наредном периоду настојати да прати и да примењује савремене информационе технологије, што ће додатно убрзати и олакшати рад, а што ће довести до ефикаснијег и рационалнијег рада саме Службе.

Контакт

Телефон:

034 50 52 73 – Одељење за правне послове и Одељење општих послова
034 50 50 30 – Одељење за економско финансијске послове