Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Управа

спец. др мед. Љиљана Јовановић

Руководилац

Телефон: +381 64 806 53 20
Ел. пошта: socijalna.medicina@ukck.rs

 

 

Организационе јединице

Одсек за организацију здравствене делатности, планирање и развој здравствене заштите

Одсек за план и анализу

Одсек за медицинску статистику и информатику

О служби

У складу са Законом о здравственој заштити Републике Србије и следствено са Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених установа (Сл.гл. РС 43/06 чл. 30 „Здравствена делатност на терцијарном нивоу“ тачка 11), на иницијативу др Милоша Митрашевића, специјалисте социјалне медицине, одлуком Директора Клинички центар Крагујевац је 20. новембра 2007. године основао Службу за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. Ова организациона јединица следствено закону је образована као организациона јединица за обављање заједничких медицинских послова. Овакав вид организовања пратио је трендове осталих терцијарних здравствених установа у Републици Србији.

Служба за организацију, планирање евалуацију и медицнску информатику је своја средства за рад стекла делом од донација и поклона, а делом од предвиђених средстава Клиничког центра. Од самог почетка је уско повезана са Одсеком информатике Службе за правне и економско – финансијске послове без чије сарадње би рад ове Службе био неизводљив.

Прве просторије су се налазиле на месту трпезарије (соба 601) на шестом спрату зграде хируршког блока, док се сада налази у просторијама сервер сале у приземљу исте зграде заједно са Одсеком информатике.

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику за сада има само 6 запослених од којих су троје лекара специјалиста социјалне медицине, један инжењер и два референта обрађивача здравствене статистике. Пун капацитет службе је 17 лица (на укупно 2.160 уговорених радника). По систематизацији недостаје минимално један клинички епидемиолог, 3 дипл. информатичара, 2 аналитичара статистике и 3 референта обрађивача здравствене статистике.

Због постојећег недостатка просторија још увек се тражи испуњење у погледу простора и опреме које ће бити задовољено изградњом новог објекта економско – техничког блока које се планира кроз „Пројекат реконструкције Клиничких центара Републике Србије“ од стране Министарства здравља Републике Србије.

Даљи развој у високом степену зависи од имплементације пројекта Министарства здравља Републике Србије „Развој здравства Србије – Додатно финансирање“ чијим би се окончањем извршила информатизација Клиничког центра Крагујевац и тиме рад значајно постао ефикаснији и ефектнији.

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику са задатком да организује и координише израду Плана рада здравствене установе (плана здравствених услуга и здравствених потреба становништва), затим да организује и кооординира послове из области Референтне делатности и Стручног надзора, прати анализира, врши евалуацију и извештавање из области постојеће организације и технологији рада Клиничког центра, координира послове у вези примене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада здравствене установе, врши надзор над архивирањем медицинске документације и координира послове архивирања, врши менторске послове над специјализантима, стара се се за спровођење усвојених процедура и протокола на нивоу Клиничког центра и одговона је за примену истих у својој области, стара се о спровођењу одлука и препорука Комисије за квалитет рада на нивоу Клиничког центра и одговорна за спровођење истих у својој области и врши и друге послове по налогу Директора Клиничког центра коме одговара за свој рад.

Врши послове у вези унапређења квалитета фактурисања услуга на основу којих сачињава збирне извештаје које чине саставни део Плана рада здравствене установе.

Ова Служба поред праћења и анализирања врши и евалуацију и извештавање из области постојеће организације и технологије рада сродних здравствених установа, врши месечна, тромесечна и годишња извештавања броја операција броја анестезија као и свих прописаних здравствених услуга на нивоу Клиничког центра као и друга периодична извештавања по референтним тражењима.

Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада. Врши истраживања потреба и захтева за здравственом заштитом. Прати и користи нове методолошке поступке у свом раду, прати медициснку документацију. Информације здравствене статистике доставља Институту за јавно здравље. Стара се за спровођење усвојених процедура и протокола и одговоран за примену истих у својој делатности. Стара се о спровођењу одлука и препорука Комисије за квалитет рада и одговоран за њихово спровођење. Учествује у научно истраживачкој делатности, прати стручну литературу и учествује у едукационој делатности према Плану службе.

Уско сарађује са свим кључним референтним установама на нивоу града Крагујевца и Републике Србије, као и са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“, Министарством здравља Републике Србије и Републичким фондом за здравствено осигурање и сл. Учествује у раду пословодног руководства Клиничког Центра као и у свим комисијама за које је директор Клиничког центра дао овлашћење.

У свом раду је најуже повезана са Одсеком за информатику Службе за економско правне послове, Комисијом за унапређење квалитета, Комисијом за унапређење квалитета јавних набавки, Комисијом за израду стратешког и оперативног плана Клиничког центра, и редовно извештава Управни Одбор Клиничког центра Крагујевац. Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику Клиничког центра Крагујевац има један печат у складу са Законом и Статутом Клиничког центра Крагујевац.

Запослени

Митрашевић Милош

Лекар специјалиста социјалне медицине

Драгана Андрић

Лекар специјалиста социјалне медицине

Смиљана Аџемовић

Референт обрађивач здравствене статистике

Иван Алексић

Референт обрађивач здравствене статистике

Милорад Божовић

Специјалиста струковни информатичар

Контакт

Телефон службе:

034 50 54 13