Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Управа

Спец. др мед. Љиљана Јовановић

Руководилац

Телефон: +381 64 806 53 20
Ел. пошта: socijalna.medicina@ukck.rs

 

 

 

Организационе јединице

Одсек за организацију здравствене делатности, планирање и развој здравствене заштите

Одсек за план и анализу

Одсек за медицинску статистику и информатику

Одсек за управљање медицинским отпадом

Одсек за одржавање хигијене

О служби

У складу са Законом о здравственој заштити Републике Србије и следствено са Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених установа (Сл.гл. РС 43/06 чл. 30 „Здравствена делатност на терцијарном нивоу“ тачка 11), на иницијативу др Милоша Митрашевића, специјалисте социјалне медицине, тадашњи Клинички центар Крагујевац основао је 20. новембра 2007. године Службу за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. Ова организациона јединица у складу са Законом, образована је као организациона јединица за обављање заједничких медицинских послова. Такав вид организовања пратио је трендове осталих терцијарних здравствених установа у Републици Србији.

Служба за организацију, планирање евалуацију и медицнску информатику је своја средства за рад стекла делом од донација и поклона, а делом од предвиђених средстава Клиничког центра. Од самог почетка је уско повезана са Одсеком информатике Службе за правне и економско – финансијске послове без чије сарадње би рад ове Службе био неизводљив.

Прве просторије су се налазиле на месту трпезарије (соба 601) на шестом спрату зграде хируршког блока, док се сада налази у просторијама сервер сале у приземљу исте зграде заједно са Одсеком информатике.

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику за сада има пет одсека:

– Одсек за организацију здравствене делатности, планирање и развој здравствене заштите

– Одсек за план и анализу

– Одсек за медицинску статистику и информатику

– Одсек за управљање медицинским отпадом

– Одсек за одржавање хигијене

Прва три одсека имају седам запослених од којих су троје лекара специјалиста социјалне медицине, троје инжењера и један медицински техничар. Одсек за управљање медицинским отпадом има осморо запослених и одсек за одржавање хигијене има двоје запослених.

Пун капацитет службе је најмање 20 здравствених радника и сарадника. По систематизацији, недостаје минимално један клинички епидемиолог, два дипломирана информатичара, један аналитичар статистике и три референта обрађивача здравствене статистике.

Због постојећег недостатка просторија још увек се тражи испуњење у погледу простора и опреме, које ће бити задовољено изградњом новог објекта, који се планира кроз Пројекат реконструкције четири клиничка центра од стране Министарства здравља Републике Србије.

Даљи развој у високом степену зависи од имплементације пројекта Министарства здравља Републике Србије „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ чијим би се окончањем извршила информатизација Универзитетског клиничког центра Крагујевац и тиме рад постао значајно ефикаснији и ефектнији.

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику има задатак да организује и координише израду Плана рада здравствене установе (плана здравствених услуга и здравствених потреба становништва), затим да организује и кооординира послове из области референтне делатности и стручног надзора, прати, анализира, врши евалуацију и извештавање из области постојеће организације и технологија рада Универзитетског клиничког центра. Координира послове у вези са применом кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада здравствене установе, врши увођење нових здравствених технологија, врши надзор над архивирањем медицинске документације и координира послове архивирања, врши менторске послове са специјализантима, стара се за спровођење усвојених процедура и протокола на нивоу Универзитетског клиничког центра и одговорна је за примену истих у својој области. Стара се о спровођењу одлука и препорука Комисије за квалитет рада на нивоу Универзитетског клиничког центра и одговорна за спровођење тих одлука у својој области, врши извештавање и едукацију о грешкама ДСГ-а на нивоу УКЦ и врши и друге послове по налогу директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац, којем одговара за свој рад.

Служба врши послове у вези са унапређењем квалитета фактурисања услуга на основу којих сачињава збирне извештаје који чине саставни део Плана рада здравствене установе.

Поред праћења и анализирања, Служба врши и евалуацију и извештавање из области постојеће организације и технологије рада сродних здравствених установа, врши месечна, тромесечна и годишња извештавања о броју операција, броју анестезија као и свих прописаних здравствених услуга на нивоу Универзитетског клиничког центра и друга периодична извештавања по референтним тражењима.

Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада. Врши истраживања потреба и захтева за здравственом заштитом. Прати и користи нове методолошке поступке у свом раду, прати медициснку документацију. Информације здравствене статистике доставља Институту за јавно здравље. Стара се за спровођење усвојених процедура и протокола и одговорна је за примену истих у својој делатности. Стара се о спровођењу одлука и препорука Комисије за квалитет рада и одговорна је за њихово спровођење. Учествује у научно истраживачкој делатности, прати стручну литературу и учествује у едукационој делатности према Плану службе.

Служба уско сарађује са свим кључним референтним установама на нивоу града Крагујевца и Републике Србије, као што су: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“, Министарство здравља Републике Србије и Републички фонд за здравствено осигурање и сл. Учествује у раду пословодног руководства Универзитетског клиничког центра као и у свим комисијама за које је директор Универзитетског клиничког центра Крагујевац дао овлашћење.

У свом раду, Служба је најуже повезана са Одсеком за информатику Службе за економско правне послове, Комисијом за унапређење квалитета, Комисијом за унапређење квалитета јавних набавки, Комисијом за израду стратешког и оперативног плана Универзитетског клиничког центра, и редовно извештава управни одбор Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику Универзитетског клиничког центра Крагујевац има један печат у складу са Законом и Статутом Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Запослени

Митрашевић Милош

Лекар специјалиста социјалне медицине

Драгана Андрић

Лекар специјалиста социјалне медицине

Контакт

Телефон службе:

034 50 54 13