Мисија и визија

МИСИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Универзитетски клинички центар Крагујевац је високоспецијализована здравствена институција терцијарног нивоа, посвећена квалитетном пружању услуга и задовољењу потребе за здравственом заштитом људи, у складу са захтевима савременог друштва и позитивним цивилизацијским достигнућима.

Универзитетски клинички центар Крагујевац интегрише медицинску едукацију и научна истраживања у циљу побољшања квалитета рада. Мобилише све своје ресурсе, оспособљава стручне и професионалне кадрове, за највиши ниво ефикасности, безбедности и успешности у раду, са циљем постизања перманентно вишег задовољства корисника и давалаца услуга.

Универзитетски клинички центар Крагујевац афирмише практичну примену најсавременијих научних, технолошких и биомедицинских достигнућа. Развојем и сталним унапређењем делатности, смањује ризике настанка нежељених последица и доприноси побољшању свеопштег здравља појединца и заједнице у целини.

Наша мисија је промоција здравља, стручности и хуманог односа према човеку, уз поштовање савремених достигнућа медицинске доктрине и етичких принципа и кодекса.

Мисија УKЦ Крагујевац, разматрана је на седници Управног одбора 1.10.2021. године.

ВИЗИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Универзитетски клинички центар Крагујевац тежи да се позиционира као најзначајнији регионални и веома битан национални центар, који постаје носилац развоја и унапређења система здравствене заштите у целом региону.

Универзитетски клинички центар Крагујевац се афирмише као модерна установа, која ће бити лидер развоја здравствене заштите, у духу са временом које долази.

Оспособљавањем стручних кадрова, мобилизацијом расположивих људских ресурса, просторних капацитета и коришћењем савремене високософистициране медицинске опреме, функционисаће у складу са највишим позитивним стандардима развијених земаља и на тај начин ће постати институција препознатљива и призната и ван простора наше земље.

Универзитетски клинички центар Крагујевац се увођењем нових технологија и информационих система, прихватањем и спровођењем нових процедура и протокола, равномерним развојем медицинских дисциплина и специјалности, уз перманентно подизање квалитета рада, стручне оспособљености и едукације кадрова презентује као једна од најквалитетнијих установа за пружање здравствених услуга.

Универзитетски клинички центар Крагујевац ће, као високоспецијализована здравствена институција и наставно-научна база, развијати сарадњу са Факултетом медицинских наука и другим научним институцијама, са циљем што боље едукације кадрова, подизања стручности и нивоа знања, у складу са савременим медицинским достигнућима, технолошким развојем и потребама друштвене заједнице којој припадамо. Стварање установе високог угледа, уз развој научно-истраживачке и образовне делатности, императив је за будућа времена.

Универзитетски клинички центар Крагујевац, поштујући највише етичке и професионалне стандарде, тежи да максимално подигне ниво, обим и квалитет широке палете медицинских услуга терцијарног нивоа здравствене заштите које пружа. Наше опредељење представља и повезивање са сличним установама у земљи и иностранству, уз размену информација, научну и професионалну сарадњу.

Универзитетски клинички центар Крагујевац, модерна и реномирана здравствена институција је циљ коме стремимо. Квалитет и стручност у раду, задовољство пруженим услугама и развој медицинске заштите према потребама пацијената и захтевима савременог друштва, биће главни правци нашег деловања.

Визија Универзитетског клиничког центра Крагујевац, разматрана је на седници Управног одбора 1. октобра 2021. године.