Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 22 (двадесетдва) помоћна радника на нези болесника.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца  за раднa местa:
1) 10 (десет) медицинских техничара-инструментара за потребе Одељења хируршког инструментирања са стерилизациојом Клинике за општу хирургију;
2) 3 (три) медицинске сестре/ техничара за потребе Центра за грудну хирургију;
3) 3 (три) медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за кардиологију;
4) 2 (две) медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију;
5) 1 (једна) медицинска сестра/техничар за потребе Центра за неурохирургију;
6) 2 (две медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за неурологију;
7) 2 (две) медицинске сестре/ техничара за потребе Ургентног центра;

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Ургетног центра.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и за радно место: 1 (један) фармацеутски техничар- техничар јединичне расподеле лекова за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) гинеколошко-акушерска сестра за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.