Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) правног заступника за потребе Службе за правне и економско – финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) гинеколошко – акушерског техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.